1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Marek Kubiak ul. Przemyska 11/28 02-361 Warszawa NIP 7010111756

Z administratorem danych można skontaktować się:

1) pisemnie: na adres podany powyżej.
2) elektronicznie: na adres marek.kubiak@mkczarnonabialym.pl

1. Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
1) wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających m. in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
3) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz.

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być kancelarie prawne współpracujące z administratorem danych.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

Macie Państwo prawo do:
1) żądania od administratora danych: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy pomocy prawnej, brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. Przekazanie danych osobowych na podany adres mailowy stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez administratora.